Yale University

 

Calendar

A-Z Index

Dự án Đông Timor của Yale

East Timor map

Bản án của Ủy ban Sự thật về Đông Timor do UN bảo trợ:
"Sự tiêu diệt là Tội ác chống lại Loài người
"  
Báo cáo đầy đủ            Vai trò của Mỹ           Cơ sở Dữ liệu  
Vụ cháy Dili, ngày 8 tháng 9 năm 1999
Bạo lực bằng lửa ở Đông Timor, ngày 8 tháng 9 năm 1999
Các hình ảnh về Đông Timor lấy từ vệ tinh, 1972-2000
Bản đồ các Quận huyện và khu vực kháng cự của Đông Timor, 1975-99

East Timor Leaders, 1974

Các bài viết về Đông Timor của Ben Kiernan

"Nghiên cứu về diệt chủng dưới khía cạnh Dân số học: Cambodia và Đông Timor" (Critical Asian Studies, 35:4, 2003)

"Chiến tranh, Diệt chủng và Sự kháng cự ở Đông Timor và Cambodia" (dalam Bahasa Indonesia)

"Sự che đậy và chối bỏ trách nhiệm diệt chủng" (Critical Asian Studies, 34:2, June 2002)

Các xuất bản khác của Dự án Đông Timor

"Tình trạng Bệnh tật Tâm thần có liên quan đến Vi phạm Nhân quyền ở Đông Timor

Các tài liệu đọc khác nên biết

Laura Meitzner Yoder, Adat: Community Life in the Oecusse Enclave

Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, The War Against East Timor, London, Zed, 1984.
 
Burr, William, and Michael L. Evans, eds. East Timor Revisited: Ford, Kissinger and the Indonesian Invasion, 1975-76, National Security Archive, Washington, D.C., 2001
 
Peter Carey, historical introduction to Generations of Resistance: East Timor, with photographs by Steve Cox, London, Cassell, 1995.
 
Peter Carey, “Third-World Colonialism, the Geração Foun, and the Birth of a New Nation: Indonesia through East Timorese Eyes, 1975-99,” Indonesia 76 (Oct. 2003), 23-67.
 
Peter Carey, “East Timor under Indonesian Occupation, 1975-99,” in Handbook on Terrorism and Insurgency, ed. Andrew Tan. Malvern, 2006.
 
James Dunn, Timor: A People Betrayed, Milton, Qld., Jacaranda, 1983.

Helen M. Hill, Stirrings of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-1978, Sydney, Otford, 2002.
 
Jill Jolliffe, East Timor: Nationalism and Colonialism, St. Lucia, University of Queensland Press, 1978.

Arnold S. Kohen, From the Place of the Dead: The Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor, New York, St. Martin's Griffin, 1999.

John G. Taylor, East Timor: The Price of Freedom, London, Zed, 1999

Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community

East Timor's Political Parties, a guide by Pat Walsh (2001)

Gendercide Watch: Case Study on East Timor

Tổ chức theo dõi Nhân quyền: Báo cáo về Indonesia và Tình hình quân sự, tháng 4 năm 1999

Thu thập dữ liệu về Hội đồng xét xử

Báo cáo Tapol, Đông Timor dưới sự cai trị của Indonesian Jackboot

Ủy ban Tiếp nhận, Sự thật, và Hòa giải Đông Timor (CAVR)

Trung tâm Nghiên cứu Tội ác chiến tranh ở UC Berkeley, "Đông Timor và Indonesia," tài liệu hội đồng xét xử

Báo cáo của David Cohen cho ICTJ về các cuộc xét xử tại Jakarta

"Ủy ban Sự thật về Đông Timor?" (Jakarta Post, Jan. 10, 2005)

Cấu trúc

Dự án Đông Timor tại đại học Yale (văn bản Microsoft Word)

Hoạt động

Báo cáo hàng năm 2001

Các báo cáo 2002-2004

Tin tức

"Cuộc sống sau nạn diệt chủng" (Yale Alumni Magazine, Nov.-Dec. 2003)

 

Bishop Paul Moore, Jr.

 

"Đông Timor: Hành động diệt chủng của Indonesia, theo lời một chuyên gia"

 

Tình hình ở Đông Timor là một thảm kịch" (Yale Daily News, Nov. 18, 1999)

 

"Các chuyên gia thảo luận về Đông Timor" (Yale Daily News, March 7, 1997)

 

"Phóng viên cáo buộc các quan chức Mỹ ủng hộ ‘diệt chủng" (Yale Daily News, Oct. 31, 1995)

 

 

 

 
Top of page.